Türkçe

KVKK E-Posta Gönderim Kuralları

Kişisel verileri koruma kanunu sanal dünyada kişisel pek çok verinin işlenmesi ve aktarılması sırasında meydana gelebilecek istismarların önüne geçme amacını taşır. Hayatın sosyoekonomik işleyişi içerisinde verilerin, bir düzen doğrultusunda depolanması ve kayıt altına alınması zorunluluk haline gelse de bu verilerin yetkisiz kişilerin erişimine … Read More

KVKK

Geçmişten günümüze temel hak ve özgürlükler çerçevesinde değerlendirilen kişisel verilerin korunması hakkı, genel anlamda bireylere ait pek çok bilginin özel hayatın gizliliği kapsamında korunmasına dayanır. Gerçek ve tüzel kişilere ait verilerin korunmaması durumunda gizliliğin ihlal edilmesi, bireylere ait kişisel bilgilerin … Read More

Transactional Email (İşlemsel E-Postalar) ve Özellikleri

[youtube v=”ACoThS8Z-dk”] Dijital pazarlama yöntemlerinin belki de en eskisi olan e-posta pazarlama (e-mail marketing) hizmetleri, uygulamada ortaya çıkan gelişmeler ve yeni özellikleri ile dijital pazarlama dünyasına yön vermeye devam ediyor. Üstelik geleceğin trend pazarlama sistemlerinden biri olacağı tahmin ediliyor. Neden … Read More

İleti Yönetim Sistemi Nedir, Nasıl Çalışır?

İletişim izinlerinin tek noktadan yönetilmesini sağlayan ve bu izinleri bir merkezde toplayan sisteme İleti Yönetim Sistemi (İYS) denilmektedir. 1. Mevcut Durumda İleti Yönetimi Halihazırda alıcılar, yani ileti gönderimi için onayı alınan kişiler / vatandaşlar, kendilerinden ileti gönderimi için izin alındıktan … Read More

İYS’ye Bakan Yönüyle Aracı Hizmet Sağlayıcı ve E-posta Pazarlama İlişkisi

E-Posta Pazarlamanın İYS’ye Bakan Yönü ve Aracı Hizmet Sağlayıcı Kavramı E-posta pazarlama şirketlerinin sunduğu hizmetler KVKK ile olduğu kadar kısa adı İYS olarak bilinen Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile de yakından ilgilidir. İleti Yönetim Sistemi, hizmet sağlayıcı ve alıcı kavramlarını … Read More

Şirketlerin izinli eposta gönderimine devam edebilmeleri için iletim yonetim sistemi uzerinde yapması gerekenler.

23 Ekim 2014 tarihinde kabul edilen ve 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihinde yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, hizmet sağlayıcılar tarafından alıcılara gönderilecek … Read More

Veri Sorumluları Sicili ve VERBİS Sistemi

Veri Sorumluları Sicili, veri sorumlularının kayıt olmak mecburiyetinde oldukları ve veri işleme faaliyetleriyle ilgili bilgileri beyan ettikleri kayıt sistemidir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nca hazırlanan bu sisteme Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi, kısa adıyla da VERBİS denilmektedir. VERBİS için başkaca bir … Read More

KVKK’da Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Kavramları

KVKK’da düzenlenen veri sorumlusu kavramı, “kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır. Kişisel verilerin toplanması ve toplanma yöntemi, toplanacak kişisel verilerin türleri, elde edilecek … Read More

KVKK’da Düzenlenen Açık Rıza Kavramı

KVKK’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte hayatımıza giren kavramlardan ilki kişisel veri kavramı, diğeri ise açık rıza kavramıdır. KVKK’nın 3’üncü maddesine göre açık rıza “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanmıştır. Anayasa’da ise “Kişisel veriler, ancak … Read More

Kişisel Verilerin Türkiye’de Bulundurulması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte 2 yıllık uyum sürecinde gerek veri sağlayıcıları gerekse veri işleyenler alt yapılarını ve faaliyetlerini mevzuata uygun hale getirmeye çalışmışlardır. Yürürlüğe giren KVKK mevzuatının amacı, kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde … Read More

© Copyright INBOX.  | Terms of Use | Anti-Spam Policy